Til forsiden

Læserbrev 25. januar 2005

Brug for Nørager Børnehave


I Nørager Børnehave har vi fået et trist brev. I det står, at Familie- og Kulturudvalget skønner, at driftsoverenskomsten må opsiges med virkning fra 1. august 2006.
   Bestyrelsen har svaret, at vi gerne vil forhandle med Familie- og Kulturudvalget, inden den endelige beslutning træffes. Vi synes, der er brug for Nørager Børnehave. Vi har synspunkter og argumenter, der gør det muligt for udvalget at træffe en anden beslutning


Børnetal og konsekvenser

Bestyrelsen er enig i, at børnetallet for tiden falder i Vivild, Nørager og Gjesing samlet set. Men vi ønsker at fremhæve, at børnetallet skal ses under eet for Nørager Børnehave og Blinklyset i Vivild. Det har stor betydning for hvilke løsninger, der vælges. Specielt skal det understreges, at det er for snævert at se på børnetallet for Nørager Sogn alene.


Valgfrihed og fleksibilitet

Bestyrelsen vil derfor fremhæve, at størst fleksibilitet opnåes ved lukning af en stue i Blinklyset. Vælges den løsning, kan udbudet af pladser tilpasses efterspørgslen fremover, såfremt der atter bliver behov for flere pladser. Den fleksible mulighed findes ikke, hvis Nørager Børnehave lukkes. Bestyrelsen ønsker også at fremhæve, at valgfriheden for forældre og børn indskrænkes væsentligt, såfremt Nørager Børnehave lukkes. Der vil da kun være valgfrihed angående geografisk placering. Derimod vil der ikke være noget valg angående institutions-størrelse. Nørager Børnehaves børnetal på 25 er overskueligt – først og fremmest for dem, det drejer sig om, nemlig børnene, men også for forældrene.
   Der er planer om at indføre aldersopdelt pædagogik i Blinklyset i Vivild. Gennemføres denne plan, og lukkes Nørager Børnehave, forsvinder muligheden for at vælge leg og læring på tværs af aldersgrupper. Nørager Børnehave har gode fysiske rammer med stort lokale og flere mindre, separate rum. Der tilbydes mange fællesaktiviteter, men i høj grad lege mellem to eller flere børn i små grupper, så de tætte og betydningsfulde relationer kan opbygges i mindre enheder. Det er pædagogisk set af afgørende betydning for, at børnene fungerer optimalt i større grupper i børnehaven og senere skolen.


Betydning for lokalsamfundet

Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at en børnehave i Nørager har stor betydning for lokalsamfundet. Det gælder såvel tilflytning som udbygning af området med børnefamilier. Det gælder de lokale handels- og indkøbsmuligheder. Og det gælder en fortsat udvikling af erhvervsmuligheder og arbejdspladser i området.


Kommunesammenlægning om hjørnet

Bestyrelsen foreslår udvalget, at der ikke så kort tid før kommunesammenlægningen gribes til lukning af Nørager Børnehave. Politikerne bør afvente sammenlægningen for at give den nye Norddjurs Kommunalbestyrelse mulighed for samlet at vurdere behovene ud fra de nye geografiske og demografiske forhold. Dertil kan føjes ønsker/muligheder for at oprette småbørnsgrupper i børnehaver for eksempel.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Nørager Børnehave
Bodil Andresen, Frans M. Pedersen, Helle V. Ransborg, Trine Fisker, Flemming Nielsen

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)