Til forsiden

Kolstrup 19. august 2023:

Indsigelse vedr. placering af et biogasanlæg ved Kolstrup, Placering 4

Jeg sender hermed min indsigelse mod placering af et biogasanlæg ved Kolstrup Gårde, Placering 4. I det efterfølgende gennemgår jeg punkterne for, hvorfor planen ikke matcher virkeligheden og Syddjurs Kommunes egen målsætning for et sådant projekt.

Info vedr. anlægsprojektet

Lørdag den 1. juli hører jeg tilfældigvis, at der er planer om oprettelse af et biogasanlæg 250 meter fra vores grund.
Jeg er i den forbindelse IKKE blevet kontaktet af kommunen, hvilket undrer mig meget, idet jeg sammen med vores nabo der bor Kolstrupvej 7 er nærmeste naboer til Placering 4.

På skitsen herover er der markeret cirkler med 300 meter radius omkring de nærmeste bebyggelser, vores er den fremhævede cirkel til venstre. Placering 4 er det med grønt skraverede område.

Jeg skriver til Syddjurs Kommune og får bekræftet min henvendelse d. 3. juli 2023. Den 5. juli modtager jeg et svar fra Sanne Atterman, der skriver om sagen, samt at det er ”helt normal procedure, at naboer ikke kontaktes på dette stadie”. Det undrer mig noget, da flere andre naboer, heriblandt Jens Christian Hoppe på Munkhusevej 45 har modtaget meddelelse herom i sin e-Boks!!!

Hver gang vi kigger ud af vores vinduer mod øst, vil vi se anlægget, om natten vil vi se lyset og fejende lygter fra lastbiler der kører til og fra anlægget. Præcis det samme gælder de andre naboer der ligger på Kolstrupvej nord for A16, der alle har direkte udsigt til området. Vi vil aldrig have ro, hvilket er årsagen til, at vi er flyttet til dette naturskønne område.
Hvorfor skulle vi – af alle – ikke vide noget på forhånd??

NIRAS Rapporten, Placering

Jeg har downloadet sagens akter, heriblandt NIRAS-rapporten, og set dem igennem, og er i den forbindelse noget rystet. Der er tale om et betragteligt anlæg udlagt på 26 Ha. og der etableres 31 tanke med en højde på op til 29,5 meter ... Derudover diverse plansiloer samt haller med en højde op til 16 meter. Alt sammen 250 meter fra vores hus.

Og Syddjurs Kommune finder det ikke nødvendigt at kontakte os forud!!!

Anlægget vil køre 365 dage om året, hvorved der vil være lys og en vis form for støj-/lugtgener døgnet rundt. Altid, Morgen, Middag, Aften og Nat...

Udover selve anlægget, vil der være trafik hertil, hvor tankbiler og traktorer kører til og fra. Det vil foregå mellem kl. 03 og 19, altså 16 timer i døgnet – og så er der selvfølgelig de såkaldte kampagneperioder (8 uger = 2 måneder om året), hvor der forventes kørsel døgnet rundt.

Området, der er udpeget til Placering 4 jf. NIRAS-rapporten, ligger midt i et naturområde, grænsende op til Ramten Skoven, der fortsætter ud i Fuglsø Mose. Dette er et naturområde, hvor der gøres rigtig meget for at pleje skoven, træer og dyrelivet heri. Der er Rådyr, Dådyr og Krondyr der lever fredeligt i denne skov sammen med et rigt fugleliv med Ugler, Traner, Glenter og mange andre arter. Desuden er der Løgfrøer i dammen der ligger op ad Kolstrupvej nord for A16 og stor Vandsalamander i Ramten Skoven.

Placering af et anlæg af disse dimensioner vil i sagens natur forstyrre det rige dyreliv og den natur vi her herude.

NIRAS Rapporten, Trafik

Det næste der påpeges i NIRAS rapporten er trafikforhold. På den pågældende lokation er der ikke tilstrækkeligt gode trafikforhold og det påpeges, at der måske skal etableres en tilkørsel ud til A16. Der nævnes ikke noget om støjgener for beboerne på Kolstrupvej 8A, der vil have kørsler af tung trafik forbi deres hus hvert år, ligesom os der bor op ad Kolstrupvej og Kvasbrovej vil være stærkt påvirkede. Der er udelukkende fokus på tilkørsel til A16, men der nævnes INTET om, hvorledes de ca. 70% af kørslerne (knapt 50.000 kørsler årligt til/fra) der kommer fra området nord for A16 skal komme dertil.

Noget vil selvfølgelig komme via A16 fra Grenå / Auning (alt fra vest kommer forbi Djurs Sommerland, der har rigelig trafik i forvejen), men alt fra Nord Djursland vil med stor sandsynlighed blive kørt langs Nordkystvejen og mod syd.

Et kig på kortet fortæller lidt om de logiske / mulige ruter.
Der er 4 veje der fører sydpå fra Nordkystvejen:
1. Rygårdevej → Gennem Nørager → Munkhusevej → Kolstrupvej
2. Skovgårdsvej → Gennem Tustrup → Georgsmindevej → Kolstrupvej
3. Gennem Fjellerup → Åsbjergvej → Kvasbrovej
4. Skipperhovedsvej → Gennem Stenvad → Horsemosevej → Kvasbrovej

Alle der kender lidt til området herude ved, at disse 4 veje IKKE er beregnet til tung trafik i dette omfang. Det er smalle veje og tilstanden er ikke god, ligesom der er dårlige oversigtsforhold i flere af de trange sving.
Herover ses, hvor meget en traktor og en græsvogn fylder på vejen. Det er endda på en af de strækninger, hvor det går ligeud og der er god oversigt (ud for Kolstrupvej 9).
Her ses størrelsen af en gyllevogn på Kolstrupvej – der overlades ikke plads til andet!!! Det er vores situation i dag og den skal nødigt forværres.

Skal to lastbiler eller traktorer forbi hinanden, er den ene nødt til at holde ind og vente på den anden på store dele af strækningen. Når det er tørt trækker biler ofte ud i grusrabatten i siderne er vejen, men i våde perioder er det ikke muligt, når man kører med 56 ton totalvægt. Her risikerer man, at trækket vælter og forårsager en ulykke.
Biler, cyklister, ridende og gående er der ikke meget plads til.

Trafik ad Kolstrupvej / Kvasbrovej
Her på Kolstrupvej har vi gennem de seneste 10 år oplevet 2 tragiske dødsulykker, grundet de trange veje og dårlige oversigtsforhold ... Det er bestemt ikke noget, vi ønsker at være vidner til igen!!! Kolstrupvej er en vital vej til-/fra Nørager, hvor mange medarbejdere til byens stålvirksomheder færdes hver dag, hvilket også vil være endnu mere risikabelt med de beskrevne forhold mht. yderligere tung trafik, ligesom langsomt kørende traktorer ikke kan overhales sikkert. Holder traktoren ikke ind, giver det særdeles farlige situationer, hvilket vi ofte ser herude. Nørager vil i sagens natur blive belastet af hovedparten af den trafik der kommer fra området ud mod Randers Fjord (Ørsted, Holbæk, Hevring, etc.), der typisk vil køre langs Nordkystvejen og dreje ned gennem Nørager, forbi boligområde / fritidscenter og boldbaner. Nørager er i forvejen meget trang, vejen er dårlig, og to lastbiler kan ikke passere hinanden her. Det vil betyde at byen ødelægges, samt at byens børn ikke kan færdes trygt.
Turen ned ad Kvasbrovej, der også er ekstremt trang, går forbi Hummelmosen, hvor børn færdes i forbindelse med spejder aktiviteter etc. Ligeledes arrangerer de lokale skoler / sportsforeninger / etc. jævnligt cykel- og gåture i området, hvilket også vil være umuligt, hvis biogasanlægget ligger herude.

Placeringen af et industrielt anlæg af disse dimensioner vil ikke blot reducere værdien af boligerne indenfor en betragtelig radius til en brøkdel, det vil også ødelægge naturen og dyrelivet. Desuden giver det stor risiko for alvorlige trafikuheld på de små veje.

Kulturringen I 2017 fik Østjylland etableret den såkaldte ”Kulturringen”, en cykelrute der over sammenlagt 540 km. går gennem / forbi en række af regionens største kultur- og naturseværdigheder. En del heraf, Rute 14, går fra Hevring i nord til Nimtofte i syd, ad ruten:
Rygårdevej → Gennem Nørager → Munkhusevej → Kolstrupvej
Den benytter altså præcis samme rute som anvendes til de tunge gylletransporter, i fald et biogasanlæg på Placering 4 skulle blive en realitet.

Vi ser de mange turister, der cykler langs vejen, specielt i forårs- og sommerperioden. Det er ofte familier med børn der kører sammen og nyder området. Med en stigende tung trafik vil dette være yderst risikabelt og matcher ikke ligefrem målet med en kulturring.

Hjertet af Djursland
Et af de nye skud på stammen i Syddjurs er det såkaldte ”Hjertet af Djursland”, planlagt placering er fra A16 ned mod Nimtofte. På Syddjurs Kommunes webside om projektet, findes nedenstående kort. Her har man ikke taget stilling til Placering 4, hvorfor jeg har tegnet det ind. Vejen fra Hjertet af Djursland mod Fjellerup (Kolstrupvej + Kvasbrovej, mærket ”Stranden i Nord”) vil blive befærdet af 70.000 tunge transporter hvert år – også i sommermånederne hvor turisterne gerne vil køre ad vejen.

Et resort som Hjertet af Djursland, et sted for turister og børnefamilier der skal lokkes til med beskrivelser af Djurs Sommerland, overnatning, Lübker Golf og den skønne natur vi har herude, kan ikke være tjent med et biogasanlæg på Placering 4 som nærmeste nabo.

Syddjurs Kommune’s Målsætninger opvejet mod Placering 4

I Syddjurs Kommunes eget materiale (tilgængeligt på deres egen hjemmeside, link herunder), har jeg downloadet materialet: https://aabendagsorden.syddjurs.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-oek-23-08-2023-12-30

2023-12-30
Bilag 1 - Igangsætning af screening for _25-05-2023 13-39-23.pdf
Bilag 2 - Ansøgning om igangsætning af lokalplan.pdf
Bilag 3 - Analyser af placering for biogasanlæg Syddjurs_12062023.pdf (NIRAS rapport)

I det allerførste Bilag 1 står kommunens egne målsætninger for anlægget:
Stk. 1: Ved etablering af fælles biogasanlæg skal der sikres merværdi i forhold til landskabelig bearbejdning og indplacering af anlægget gennem tiltag, der kan medvirke at anlægget bidrager til det lokale visuelle og naturmæssige miljø.
Stk. 2: Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej og tilkørselsforhold samt nabohensyn
Stk. 3: Fælles biogasanlæg skal placeres, hvor det miljømæssigt, landskabeligt og infrastrukturmæssigt giver mest værdi for energiproduktionen
Stk. 4: Placeringen af et fælles biogasanlæg foretages gennem regional strategisk planlægning i forhold til bioaffald- og gylleoplande samt flere, på nuværende tidspunkt ukendte, øvrige faktorer, herunder energiforlig, klimalovgivning og øvrig national lovgivning.
Stk. 5: En samlet planlægning og arealudpegning af areal til fælles biogasanlæg skal ske på baggrund af en konkret henvendelse med opfølgning af en forudgående bred dialog mellem interessenter og potentielle naboer og følges op med kommuneplantillæg, VVM og
efterfølgende lokalplanlægning Holder vi disse 4 punkter op mod de klare facts jeg har beskrevet, er konklusionen:
Stk. 1: Etablering på Placering 4 giver INGEN landskabelig merværdi, tværtimod skades naturen og det visuelle naturmæssige miljø i uoprettelig grad.
Stk. 2: Som beskrevet i materialet, er der under ingen omstændigheder taget hensyn til naboer, tilkørselsforhold eller noget som helst andet. Placeringen er fuldstændig uovervejet og man kan tænke på, om NIRAS eller kommunens folk overhovedet har været herude.
Stk. 3: Teoretisk set, ligger Placering 4 midt i området, men miljømæssigt, landskabeligt og infrastrukturmæssigt er det et fejlskud. Som beskrevet er det ikke nok at ligge op ad A16, man skal også kunne komme til A16.
Stk. 4: Strategisk planlægning må vist siges at mangle i analysen af Placering 4.
Stk. 5: Her må vi sige, at de fleste naboer IKKE er blevet kontaktet, men har skullet læse om projektet i lokalavisen den 21. juni. Det virker bestemt som om Syddjurs Kommune ikke har fundet det nødvendigt at kontakte samtlige naboer til området. Sagen er, at nogle er blevet kontaktet via E-Boks, men ikke alle. Det minder lidt om, at man vil skjule sagen, til den er endelig besluttet og det er for sent at komme med kritik.
Det er ikke i orden. En sag som denne kan ikke tvinges ned over hovedet på borgere i området, der vil blive voldsomt påvirket heraf. Med andre ord, placering af anlægget i Placering 4 er i strid med:
• Ejeren af jorden (Laurits Hougaard der ikke vil sælge).
• Alle naboere.
• Alle der bor langs de berørte veje og landsbyer.
• Østjyllands Kulturring
• Hjertet af Djursland
• Ramten Skoven og hele naturen i området fra Kolstrup op mod Fuglsø Mose.
• Syddjurs Kommunes egen målsætning.

Jeg vil stærkt antage, at Norddjurs Kommune heller ikke vil være tilfredse med, at de får alle omkostninger på vejene, medens Syddjurs Kommune profiterer af at være ”miljøbevidste”.

Med disse facts kan jeg og andre her i området kun foreslå, at der søges efter en anden placering, hvor målsætningen er opfyldt. Placeringen skal være rigtig i første forsøg. Når det drejer sig om et projekt som dette, kan vi ikke gøre det gjorte ugjort. Den skade der forøves, skal vi og vores børn leve med i fremtiden.

Karl Erik Bogh Andersen, Kolstrupvej 9, 8581 Nimtofte
 

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Føj Nøragers hjemmeside til din startskærm på tablet eller telefon

  • Gå ind i din browser
    (fx crome, edge ...)
  • Gå til www.noeragerdjursland.dk
  • På de 3 prikker øverst eller nederst th., find og tryk på: „>Føj til Startskærm“.
Nørager Djursland Årets Landsby 2013