Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 efteraar
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

Nørager, den 6. marts 2006:

Vedr. Kommuneplanen 2005-2017

Til Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro
Att. Teknik- og Miljøafdelingen


Nørager Beboerforening har modtaget eksemplar af Kommuneplanen og sammensat en repræsentativ gruppe, som har gennemarbejdet det i planen fra side 70 til og med side 75, omhandlende materiale vedr. Nørager.
   Nørager Beboerforening fremsender hermed nedenstående kommentarer, samt påpeger yderligere tiltag som anses nødvendige og iværksat indenfor planens periode.

AD 1. Veje og trafikforhold
1. Der henstilles til, at alle allerede værende deklarationer og oversigts-servitutter overholdes (kopi vedr. Auningvej vedlagt) Teknisk Forvaltning tilkommer her påtaleretten.

2. Oversigtsforhold og dermed bla. forbipassage, især i vejsving og kryds, er ikke tilfredsstillende hvor læplantninger og bla. skovrejsninger udføres.
   Bl.a. af sikkerhedshensyn skal forholdene opprioriteres. I særlige tilfælde udstedes deklaration (som f.eks. i pkt. 1)

3. Som hovedfærdselsvej til- og fra Nørager mod syd/vest fastholdes Auningvej og Herredsvej.
   Mod nord/øst opprioriteres Rygårdevej til Nordkystvejen og forbindelse til Vivild.

3a. Ved skiltning: Der henstilles „parkering forbudt“ langs kirkemuren på Rygårdevej.

3b. Der foreslås anlagt mindre parkeringsareal ved den nord-vestlige ende af kirkegården.

3c. Der forelås anlagt stiforbindelse vest om kirken bl.a. for adgang fra byen til stadion. Her tænkes der især på sikkerheden for børn og unge til stadion.

4. Skiltning i øvrigt: Bør hurtigst revideres og tilpasses de stedlige forhold.
   Eks.: Skiltning ved A16 Herredsvejen. Skilt til „Nørager“, skilt til „Industriområde“, ligeledes ved Nielstrup. Kraftigere skiltning på Mejerivej for „ensrettet“.
   I Nørager by skiltning mod A16 og evt. Djurs Sommerland.

5. Etablering af Busholdeplads ved Rugvangen som anført i Lokalplan 77-403.

AD 2. Bebyggelse
1. Rugvangen er 90% bebygget, der skal straks iværksættes erhvervelse af 408 og udarbejdes bebyggelsesplan, bl.a. med stiforbindelse i den østlige ende.
   Oplægget til bebyggelsesplanen fremsendes snarest til Beboerforeningens gennemsyn og udtalelse. Området forventes udlagt i 2006.

2. Af hensyn til den fremtidige prioritering af anvendelsen af Nørager Boldklubs areal på Nørager Stadion, anses det nødvendigt at der indtages et areal i planen syd for 407 og vest for kirken. (Dette som tillæg til 407).

3. Der oprettes nyt område nr. 411 langs Munkhusevej, dette område især med henblik på mulighed for privat/almennyttig bebyggelse.
   Evt. ved bakkedraget mellem ekst. Landbrug og 402 indlemmes areal i planen, ligeledes for privat bebyggelse (411–A).

4. For landejendommen beliggende i 410 ønskes betinget mulighed for erstatningsbebyggelse på arealet tilhørende ejendommen nord for Nymøllevej med mulighed for tillæg til dette areal for opnåelse som jordbrugsparacel. Paracellens forsyninger sidestilles som Nymøllevej 2 og 4.

AD 3. Stier
1. På 410 langs Auningvej forefindes rester af den gamle vej som ønskes frilagt til sti. Denne strækning forlænges med forbindelse til Saddelmagervejen, som er en af de foretrukne sti-ruter for byen.

Arbejdsgruppens deltagere:

Marianne Fisker
Kim Fisker
Steen Pedersen
Torben Frederiksen
Gert Johnsen
Frank Rasmussen
Peter Østergård
Pauli Jensen
Bjarne Knudsen

Vi håber på et fortsat godt og konstruktivt samarbejde.

6. marts 2006

Med venlig hilsen
Nørager Sogns Beboerforening
Bjarne Knudsen

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Nørager Djursland Årets Landsby 2013