Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 foraar
  • NOERAGER slide 0 sommer
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

NØRAGER KØBMANDSBUTIK’S FORRETNINGSUDVALG skriver november 2005:

Købmanden i Nørager
– din egen butik i lokalsamfundet


Det er vigtigt, at vi alle støtter og bakker op omkring butikken, og at vi alle fortæller de positive historier fra og om butikken. I Nørager har vi et sammenhold som af mange betegnes som helt unikt, hvilket naturligt giver en vis stolthed for den enkelte borger.
   Det gælder ikke kun boldklub, beboerforening og børnehave. Nu er vi alle i lokalsamfundet blevet medejer af købmandsbutikken. Det at være medejer stiller selvsagt også krav til fællesskabet, idet der nu udvises ekstra ansvarlighed og loyalitet overfor butikken.
   Sammen er vi stærke … og for at nå vores fælles mål både resultatmæssigt og socialt, må vi skabe et endnu stærkere fællesskab og sammenhold. Kunderne skal opleve butikken som dynamisk og energisk. En butik hvor der altid skal være en humørfyldt og en positiv stemning, en butik hvor alle har lyst til at komme og vil betragte det som en oplevelse i sig selv.

Den 1. november 2005, overtog Nørager beboerforening Sparkøbmanden i Nørager. Årsagen var den, at Kasper Eriksen ikke ønskede at fortsætte som købmand.

Beboerforeningen valgte efter en ekstraordinær generalforsamling at erhverve driften af butikken. Keld Pedersen blev nedsat som direktør for selskabet, og herefter skulle det være op til et forretningsudvalg at få butikken til at fungere.

Der blev nedsat et forretningsudvalg udpeget af beboerforeningens bestyrelse.
   Forretningsudvalget kom til at bestå af: Karsten Jensen, Gitte Elgaard, Pauli Jensen, Ingrid Kling og Bent Johnsen.

Forretningsudvalg/opstart
Den 1. november 2005 var der møde ved BK Teknik. På dette møde blev forretningsudvalget orienteret om opgaven og herefter var det så blot at starte op. Der blev hurtigt arrangeret en række møder. Der var således 4 møder inden for de første 14 dage. I starten varede møderne til over midnat, men senere blev der mindre at lave, og møderne kunne herefter afholdes på 3 - 4 timer.
   Det første egentlige forretningsudvalgsmøde blev afholdt d. 3. november. Her blev Bent Johnsen valgt til formand, og skulle således stå for organisering af udvalgets arbejde, udarbejdelse af dagsorden, referater samt styring af møderne.

I forretningsudvalget blev opgaverne delt ud til de forskellige personer.

Karsten Jensen og Ingrid Kling fik således ansvaret for regnskab samt kontakt til revisor.
Gitte Elgaard fik ansvaret for lønudbetalinger og kontakt til organisationerne.
Pauli Jensen og Bent Johnsen fik ansvaret for personaleforhold.

Allerede efter den første uge var forretningsudvalget på besøg ved Super Best i Hammel. Her fik vi nogle meget positive oplevelser og inspirationer til butikken i Nørager. Butikken i Hammel var ganske vist ca. 10 gange så stor, men der var mange perspektiver og idéer, der vil kunne bruges i butikken i Nørager. Alle tankerne blev taget med i bagagen til den fremtidige udvikling.

Overtagelse /drift
Efter overtagelsen af butikken har der været forskellige opstartsvanskeligheder. Samtidig løb vi ind i sygdom, idet Grethe Nygård måtte sygemeldes. Denne sygemelding var årsag til, at Grethe valgte at opsige sin stilling.
   Det betød samtidig, at der var lagt yderligere pres på det tilbageværende personale.
   Der var mange forhold, der skulle tages stilling til. Der lå en lang række samhandelsaftaler, som alle skulle genforhandles, udbygges eller opsiges.
   Efter starten d. 1. november er der blevet ydet en kæmpe indsats fra personalet. Der har været mange nye udfordringer, udfordringer der ikke tidligere var afprøvet. Ligesom det var nyt at skulle arbejde uden en direkte ledelse men i stedet fungere som et hold.

Efterhånden som tiden skrider frem, er der kommet mere og mere styr på de forskellige områder, ligesom rutinerne er ved at være på plads.
   Der er også blevet investeret i nye kasseterminaler. De gamle var ved at være forældede og nedslidte.

Personale
Butikken bestyres i dag af 3 fuldtids ansatte: Anette Pedersen, Betina Hansen og Line Jensen. De er alle 3 fælles om ansvaret for butikkens drift. Derudover har de hver især deres ansvarsområde.
   Samtidig er der ansat 4 ungarbejdere: Sisse Fuglsang, Fie Johnsen, Daniel Sortkjær og Jesper Mørch Pedersen.

Fremtid
Det er forretningsudvalgets opfattelse, at butikken i fremtiden vil blive en succes, og et godt aktiv for byen. Der er også allerede nu planer om udvidelse af lagerfaciliteterne, måske allerede til sommer.

Vi forventer, at vi det første år vil få et resultat, der vil ligge tæt på nul, og at vi allerede i 2007 vil se en forretning, der vil give et godt og positivt resultat.

Som borgere i Nørager har vi alle en interesse i at beholde købmandsbutikken. Butikken er på samme vis som børnehaven en livsnerve i byen. Et sted hvor folk tilfældigvis løber på hinanden, får en hyggesnak og får udvekslet nyheder.
   Butikken er med til at tiltrække nye borgere til byen. Det at undvære butikken, har vi tidligere prøvet, gadebilledet var noget trist og tomt, uden butikken.
   Dertil kommer selvfølgelig, at huspriserne generelt vil falde med 50,- til 100.000,- kr.

Visionen
Det er forretningsudvalgets mål at skabe en moderne købmandsforretning, der er konkurrencedygtig, og vil kunne leverer friske og gode dagligvarer til hele byen, og samtidig vil kunne give et afkast, der tilfalder fællesskabet.

Missionen
Hensigten og målet med forretningen er, at overskuddet fra forretningen vil kunne anvendes til udvikling af Nørager by og omegn, således Nørager forbliver et aktivt og levende lokalsamfund.

Strategien
Den lagte strategi bygger på udvikling, omkostningsbevidsthed og ansvarlighed.

Værdigrundlaget
Sammenhold, respekt, ansvarlighed og godt humør

 

Forretningsudvalgsformand
Bent Johnsen